Gränssnittets betydelse för handdatorns användarvänlighet – en jämförande studie mellan operativsystem

Mörner, Erik. Gränssnittets betydelse för handdatorns användarvänlighet – en jämförande studie mellan operativsystem Vt 2001. 10 p-uppsats i pedagogik med inriktning mot multimedia och teknik. Utbildningsprogrammet Multimedia pedagogik – teknik. Stockholms Universitet, Pedagogiska Institutionen.

Min c-uppsats: Gränssnittets betydelse för handdatorns användarvänlighet – en jämförande studie mellan operativsystem

Uppsatsen är upplagd i PDF-format.
För att kunna titta behöver du
Acrobat Reader, ett program
du kan ladda hem gratis här.

Uppsatsen behandlar frågan hur likhet i gränssnitt mellan stationär dator och handdator inverkar på användarens förmåga att använda handdatorn. Uppsatsen grundas på en enkätundersökning där handdatoranvändare fått svara på frågor om deras syn på handdatorn och dess anknytning till den stationära datorn. Uppsatsen behandlar två av de operativsystem som finns på marknaden för handdatorer; Palm OS och Windows CE (i senare versioner under namnet Pocket PC). Enkätsvaren kopplas till teorier om erfarenhet, lärande och befintlig forskning kring gränssnitt. Den ursprungliga hypotesen var att igenkänning från den stationära datorn skulle underlätta användarens användande av handdatorn. Undersökningen visar dock att handdatoranvändare lär sig använda handdatorn utan problem, oavsett om den handdator de valt har tydliga likheter med den stationära datorn eller inte. Undersökningen kan inte påvisa att likheten har någon betydande inverkan på användarens förmåga att lära sig använda handdatorn.

Nyckelord: Handdator, operativsystem, consistency, likhet, erfarenhet, lärande, gränssnitt, Palm OS, Windows CE, Windows